สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Applied Chemistry Program, Maejo University
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอก อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก อาจารย์ผู้สอนปริญญาเอก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโท อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท อาจารย์ผู้สอนปริญญาโท โครงสร้างหลักสูตร ข้อมูลอาจารย์รายบุคคล ข้อมูลเจ้าหน้าที่ สื่อการสอนออนไลน์ ศิษย์เก่า  เฟสบุ้คหลักสูตรเคมีประยุกต์
ฐานข้อมูลการวิจัย
ระดับนานาชาติ

ระดับชาติ

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงานระดับกอง

หน่วยงานระดับคณะ

หน่วยงานระดับศูนย์

Google map สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานกรรมการรองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ แซ่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการวันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 9.00 – 12.00 น.“ประเมินผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Team)”ผู้รับการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า1.อาจารย์ ดร.ประดุจเนตร  เกตุวงค์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนางสาวหนึ่งหทัย ชัยยา นักศึกษาทุน คปก. ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกศิษย์ปัจจุบันนางสาวนิศาชล เพราะบุญนายธรณินทร์ ยศบุญเรืองสินผู้ใช้บัณฑิตอ.ดร.วรางคนา โพธิรักษ์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผศ.ดร. ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 มิถุนายน 2565
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ เปิดรับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ เปิดรับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปริญญาโทแผน ก แบบ ก1แผน ก แบบ ก2แผน ข ระดับปริญญาเอกแผน 1 แบบ 1.1 ป.โท -> ป.เอกแผน 1 แบบ1.2 ป.ตรี -> ป.เอกแผน 2 แบบ 2.1 ป.โท -> ป.เอกแผน 2 แบบ 2.2 ป.ตรี -> ป.เอก กำหนดการรายการ1/631/631/63รอบการสมัครรอบที่ 1รอบที่ 2รอบที่ 3สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต25 พ.ย. 62 -  31 ม.ค. 631 ก.พ. 63 – 31 มี.ค. 631 เม.ย. 63 – 13 พ.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ7 ก.พ. 6310 เม.ย. 6322 พ.ค. 63วันสอบ12-16 ก.พ. 6322-26 เม.ย. 6327-31 พ.ค. 63ประกาศผลฯ6 มี.ค. 6318 พ.ค. 6312 มิ.ย. 63รายงานตัวและปฐมนิเทศก์22 – 26 มิ.ย. 6322 – 26 มิ.ย. 6322 – 26 มิ.ย. 63วันเปิดภาคการศึกษา 1/6329 มิ.ย. 6329 มิ.ย. 6329 มิ.ย. 63
21 มีนาคม 2563
เปิดรับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ เปิดรับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สมัครผ่านระบบออนไลน์คลิ๊กที่นี่ปริญญาโทแผน ก แบบ ก1แผน ก แบบ ก2แผน ขคุณสมบัติเบื้องต้น สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ธรณีวิทยา ฟิสิกส์ ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตร-ไม่น้อยกว่า 3.00 (ผู้สมัครแบบ ก1)-ไม่น้อยกว่า 2.50 (ผู้สมัครแบบ ก2, ข)2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามข้อ 1 แต่มีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) น้อยกว่า 2.50-ต้องมีพิมพ์อย่างน้อย 1 รายการ (ผู้สมัครแบบ ก1)-ต้องปฏิบัติหรือเคยปฏิบัติงานด้านเคมีหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ผู้สมัครแบบ ก2, ข)ระดับปริญญาเอกแผน 1 แบบ 1.1 ป.โท -> ป.เอกแผน 1 แบบ1.2 ป.ตรี -> ป.เอกแผน 2 แบบ 2.1 ป.โท -> ป.เอกแผน 2 แบบ 2.2 ป.ตรี -> ป.เอกคุณสมบัติเบื้องต้น สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ผู้สมัคร แบบ 1.2, 2.2) หรือปริญญาโท (ผู้สมัคร แบบ 1.1, 2.1) หรือเทียบเท่าทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ธรณีวิทยา ฟิสิกส์ ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.50 หรืออยู่ในหลักสูตรพิสิฐวิธาน (Honors program) หรือหลักสูตรเทียบเท่าหลักสูตรพิสิฐวิธาน หรือ2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 1-แต่มีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.25 ต้องมีพิมพ์อย่างน้อย 2 รายการหรือปฏิบัติงานด้านเคมีหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ผู้สมัครแบบ 1.1, 1.2)-หรือมีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 3.50 ต้องมีพิมพ์อย่างน้อย 1 รายการ (ผู้สมัครแบบ 2.1)-หรือมีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่ากว่า 3.25 ต้องมีพิมพ์อย่างน้อย 1 รายการหรือปฏิบัติงานด้านเคมีหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ผู้สมัครแบบ 2.2)รายการวันแรกวันสุดท้ายสมัครผ่านไปรษณีย์26/5/256226/9/2562สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และพิมพ์ใบสมัคร26/5/256226/9/2562ชำระเงินค่าสมัครที่ ธ.กรุงเทพ ทุกสาขา26/5/256226/9/2562ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง26/5/256226/9/2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ4/10/25624/10/2562ประกาศผลคัดเลือก30/10/256230/10/2562รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://www.grad.mju.ac.th/apply/เชิญเข้ามาสมัครนะครับมีทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนค่าวิจัย
11 กรกฎาคม 2562
ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรเคมีประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561
หลักสูตรเคมีประยุกต์ ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรเคมีประยุกต์ประจำปีการศึกษา 2561 วัน พุธ ที่ 5มิถุนายน 2562เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4โรงแรมบริค 138 หมู่ 5 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่1.รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์  สังกัดสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  ประธานกรรมการ2.ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  กรรมการ3.รศ.ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ  สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้  กรรมการ4.นางกนิษฐา รักสกุลกานต์        สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เลขานุการ
28 พฤษภาคม 2562
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที 139 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร(คร้งที่ 4)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรือนชีวะ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1190 สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1193 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1194 สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1206 สังกัดคณะศิลปศาสตร์(ครั้งที่ 1)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถ ตำแหน่งเลขที่ 133 สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งเลขที่ 001 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (ครั้งที่ 1)
Recruitment for a Competitive Examination to Employ a Foreigner as a Temporary Employee wit an Employment Contract (Budget Money) Position Number 001 a Foreign Specialist under the Faculty of Business Administration Maejo University (The First Time)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 139 สังกัดมหาวิทยลัยแม่โจ้-ชุมพร (ครั้งที่ 3)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้