สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Applied Chemistry Program, Maejo University

ที่อยู่ติดต่อ

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ชั้น 3 ตึกแม่โจ้ 60 ปี ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

ติดต่อ

ผู้ประสานงานหลักสูตรเคมีประยุกต์ โทร 053-873850-1, แฟกซ์ 053-873950

Web Admin E-mail:tanin.tang@gmail.com