อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์