อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาเอก

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร

อาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวณ

อาจารย์