สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Applied Chemistry Program, Maejo University
ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพประจำปีการศึกษา 2566
หลักสูตรเคมีประยุกต์ ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพประจำปีการศึกษา 2566วัน พฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.00 น.ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ผศ.ดร. ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานกรรมการฯผศ.ดร. ดารชาต์ เทียมเมือง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรรมการฯผศ.ดร. บัวเรียม มณีวรรณ์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรรมการฯคุณเยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขานุการฯกำหนดการ8:30-9:00 คณะกรรมการประชุม9:01-9:30 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ นำเสนอผลการดำเนินงาน9:31-12:00 สัมภาษณ์ อ.ผู้สอน นศ.ปัจจุบัน ศิษย์เก่า12:01-13:00 พักเที่ยง13:01-15:00 คณะกรรมการ ปรึกษาหารือฯ15:00-16:00 ประธานฯ แจ้งผลการประเมิน
28 พฤษภาคม 2567     |      42
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 25651. ผศ.ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ประธาน)2. ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย (สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กรรมการ)3. อ.ดร.ณัฐิกานต์ นกแก้ว (สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กรรมการ)4. คุณธิดารักษ์ รัตนมณี (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เลขานุการ)วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ผู้รับการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า1. คุณสุชัญญา โกจินอก : ปริญญาโท2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ : ปริญญาเอก3. อาจารย์ ดร.ประดุจเนตร เกตุวงค์ : ปริญญาเอกศิษย์ปัจจุบัน1. นางสาวศศิประภา ราชเทวินทร์ : นักศึกษาปริญญาโท2. นางสาวหนึ่งหทัย ชัยยา : นักศึกษาปริญญาเอกผู้ใช้บัณฑิต1. คุณริมฤทัย พุทธวงค์ : ปริญญาโท2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ์ : ปริญญาเอก3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นาวาโท น.พ.ประพนธ์ จารุยาวงศ์ : ปริญญาเอก
23 พฤษภาคม 2566     |      10362
เหลืออีกไม่กี่วันแล้ว สำหรับการสมัครเข้าศึกษาปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1
เหลืออีกไม่กี่วันแล้ว สำหรับการสมัครเข้าศึกษาปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1เหลืออีกไม่กี่วันแล้ว สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สาขาเคมีประยุกต์ สมัครได้ภายใน 12 พ.ค. 66 เท่านั้น สมัครออนไลน์ได้เลยครับ http://grad.mju.ac.th/applyฝ่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 1/2566 รับสมัครรอบที่ 3รอบสุดท้ายสมัครผ่านระบบออนไลน์#สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24 พฤษภาคม 2566สอบคัดเลือกฯ 25-31 พฤษภาคม 2566ประกาศผลการสอบคัดเลือก 21 มิถุนายน 2566รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 21-30 มิถุนายน 2566เปิดเทอม 3 กรกฎาคม 2566สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกสมัครออนไลน์ได้ที่http://grad.mju.ac.th/applyสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-5387-5520#สมัครเรียนต่อปริญญาโทแม่โจ้#สมัครเรียนต่อปริญญาเอกแม่โจ้#MJU#GraduateSchoolMJU#มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 พฤษภาคม 2566     |      281
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานกรรมการรองศาสตราจารย์ ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ แซ่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการวันที่ 21-22 มิถุนายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 9.00 – 12.00 น.“ประเมินผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Team)”ผู้รับการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า1.อาจารย์ ดร.ประดุจเนตร  เกตุวงค์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนางสาวหนึ่งหทัย ชัยยา นักศึกษาทุน คปก. ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกศิษย์ปัจจุบันนางสาวนิศาชล เพราะบุญนายธรณินทร์ ยศบุญเรืองสินผู้ใช้บัณฑิตอ.ดร.วรางคนา โพธิรักษ์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีผศ.ดร. ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 มิถุนายน 2565     |      2670
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ เปิดรับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ เปิดรับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปริญญาโทแผน ก แบบ ก1แผน ก แบบ ก2แผน ข ระดับปริญญาเอกแผน 1 แบบ 1.1 ป.โท -> ป.เอกแผน 1 แบบ1.2 ป.ตรี -> ป.เอกแผน 2 แบบ 2.1 ป.โท -> ป.เอกแผน 2 แบบ 2.2 ป.ตรี -> ป.เอก กำหนดการรายการ1/631/631/63รอบการสมัครรอบที่ 1รอบที่ 2รอบที่ 3สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต25 พ.ย. 62 -  31 ม.ค. 631 ก.พ. 63 – 31 มี.ค. 631 เม.ย. 63 – 13 พ.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ7 ก.พ. 6310 เม.ย. 6322 พ.ค. 63วันสอบ12-16 ก.พ. 6322-26 เม.ย. 6327-31 พ.ค. 63ประกาศผลฯ6 มี.ค. 6318 พ.ค. 6312 มิ.ย. 63รายงานตัวและปฐมนิเทศก์22 – 26 มิ.ย. 6322 – 26 มิ.ย. 6322 – 26 มิ.ย. 63วันเปิดภาคการศึกษา 1/6329 มิ.ย. 6329 มิ.ย. 6329 มิ.ย. 63
21 มีนาคม 2563     |      959
เปิดรับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ เปิดรับสมัครนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สมัครผ่านระบบออนไลน์คลิ๊กที่นี่ปริญญาโทแผน ก แบบ ก1แผน ก แบบ ก2แผน ขคุณสมบัติเบื้องต้น สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ธรณีวิทยา ฟิสิกส์ ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ตลอดหลักสูตร-ไม่น้อยกว่า 3.00 (ผู้สมัครแบบ ก1)-ไม่น้อยกว่า 2.50 (ผู้สมัครแบบ ก2, ข)2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามข้อ 1 แต่มีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) น้อยกว่า 2.50-ต้องมีพิมพ์อย่างน้อย 1 รายการ (ผู้สมัครแบบ ก1)-ต้องปฏิบัติหรือเคยปฏิบัติงานด้านเคมีหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ผู้สมัครแบบ ก2, ข)ระดับปริญญาเอกแผน 1 แบบ 1.1 ป.โท -> ป.เอกแผน 1 แบบ1.2 ป.ตรี -> ป.เอกแผน 2 แบบ 2.1 ป.โท -> ป.เอกแผน 2 แบบ 2.2 ป.ตรี -> ป.เอกคุณสมบัติเบื้องต้น สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ผู้สมัคร แบบ 1.2, 2.2) หรือปริญญาโท (ผู้สมัคร แบบ 1.1, 2.1) หรือเทียบเท่าทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ธรณีวิทยา ฟิสิกส์ ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.50 หรืออยู่ในหลักสูตรพิสิฐวิธาน (Honors program) หรือหลักสูตรเทียบเท่าหลักสูตรพิสิฐวิธาน หรือ2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อ 1-แต่มีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.25 ต้องมีพิมพ์อย่างน้อย 2 รายการหรือปฏิบัติงานด้านเคมีหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ผู้สมัครแบบ 1.1, 1.2)-หรือมีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 3.50 ต้องมีพิมพ์อย่างน้อย 1 รายการ (ผู้สมัครแบบ 2.1)-หรือมีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่ากว่า 3.25 ต้องมีพิมพ์อย่างน้อย 1 รายการหรือปฏิบัติงานด้านเคมีหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ผู้สมัครแบบ 2.2)รายการวันแรกวันสุดท้ายสมัครผ่านไปรษณีย์26/5/256226/9/2562สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และพิมพ์ใบสมัคร26/5/256226/9/2562ชำระเงินค่าสมัครที่ ธ.กรุงเทพ ทุกสาขา26/5/256226/9/2562ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง26/5/256226/9/2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ4/10/25624/10/2562ประกาศผลคัดเลือก30/10/256230/10/2562รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://www.grad.mju.ac.th/apply/เชิญเข้ามาสมัครนะครับมีทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนค่าวิจัย
11 กรกฎาคม 2562     |      1078
ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรเคมีประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561
หลักสูตรเคมีประยุกต์ ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรเคมีประยุกต์ประจำปีการศึกษา 2561 วัน พุธ ที่ 5มิถุนายน 2562เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4โรงแรมบริค 138 หมู่ 5 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่1.รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์  สังกัดสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  ประธานกรรมการ2.ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  กรรมการ3.รศ.ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ  สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้  กรรมการ4.นางกนิษฐา รักสกุลกานต์        สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เลขานุการ
28 พฤษภาคม 2562     |      1248
หลักสูตรเคมีประยุกต์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2561
หลักสูตรเคมีประยุกต์เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ระดับปริญญาโท- แบบ ก1 วิจัย (รับผู้จบ ป.ตรี)- แบบ ก2 วิจัย+เรียน (รับผู้จบ ป.ตรี)- แผน ข เรียน+IS (รับผู้จบ ป.ตรี) ระดับปริญญาเอก- แผน 1 แบบ 1.1 วิจัย (รับผู้จบ ป.โท)- แผน 1 แบบ 1.2 วิจัย (รับผู้จบ ป.ตรี)- แผน 2 แบบ 2.1 เรียน+วิจัย (รับผู้จบ ป.โท)- แผน 2 แบบ 2.2 เรียน+วิจัย (รับผู้จบ ป.ตรี สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. 61 - 21 ก.ย.61 ออนไลน์ www.grad.mju.ac.th/applyหรือ สมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่ 28 พ.ค.61 - 27 ก.ย. 61มีทุนการศึกษาสนับสนุนมากมาย อาทิเช่น คปก.ปีการศึกษา 2561, ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561, ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก วช. ปีงบประมาณ 2561, ทุนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 มิถุนายน 2561     |      1279
หลักสูตรเคมีประยุกต์ ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรเคมีประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560
หลักสูตรเคมีประยุกต์ ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรเคมีประยุกต์ประจำปีการศึกษา 2560 วัน พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยมีคณะกรรมการดังนี้1.รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ สังกัดสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์     ประธานกรรมการ2.ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี             สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม      กรรมการ3.ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี               สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ4.นางจุดารัตน์ ชิดทอง              สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้                 เลขานุการ
1 มิถุนายน 2561     |      1101
ทั้งหมด 2 หน้า