อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร

อาจารย์