สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Applied Chemistry Program, Maejo University