สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Applied Chemistry Program, Maejo University

ประวัติความเป็นมา

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ได้ทำการเปิดสอนระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยมีลำดับดังนี้
-2549 เปิดสอนระดับปริญญาโท

-2553 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท

-2554 เปิดสอนระดับปริญญาเอก

-2555 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555

-2559 ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

ปรัชญา

หลักสูตร ป.ร.ด. เคมีประยุกต์

ผลิตดุษฎีบัณฑิต เพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาเคมีประยุกต์ และเป็นผู้ที่มีศักยภาพ มีคุณภาพ และมีความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ควบคู่ไปกับการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

หลักสูตร วท.ม. เคมีประยุกต์

พัฒนาองค์ความรู้ในสาขาเคมีประยุกต์ เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพ มีคุณภาพ และความสามารถ ควบคู่ไปกับการเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

พันธกิจ

หลักสูตร ป.ร.ด. เคมีประยุกต์

ผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์

หลักสูตร วท.ม. เคมีประยุกต์

ผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์